Privacyverklaring Telan B.V.

Privacyverklaring Telan B.V.

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Telan B.V. (hierna ‘Telan’) jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om jou als gebruiker van de website te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Telan B.V.
Dick Flemmingstraat 23A
5161 CA Sprang-Capelle
E: telan@telan.nl
T: (0416) 33 88 00

Introductie
Deze privacyverklaring gaat enkel over het gebruik van de website www.telan.nl. Indien Telan met een opdrachtgever een opdracht tot onderzoek van de telefonische dienstverlening aangaat, wordt een aparte privacyverklaring toegestuurd waarin beschreven staat hoe Telan omgaat met de onderzoeks- en persoonsgegevens die in het kader van het onderzoek worden verzameld en verwerkt.

Telan verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf als gebruiker van de website (zoals via het contactformulier), en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Telan verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Inhoud van communicatie;
 • IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden
Telan verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Marketing;
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst m.b.t. het gebruik van de website, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Telan hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het verbeteren van haar diensten;
 • Het beveiligen en beheren van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Telan persoonsgegevens uitwisselen. Telan kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Telan aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Telan zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics*. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

*Zie ook de kop ‘Google Analytics’ later in deze privacyverklaring

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Telan zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Telan zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Telan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wat jouw rechten zijn
Door middel van deze privacyverklaring informeert Telan jou voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Naast dit recht op informatie heb je nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heb je, onder voorwaarden zoals in de wet bepaald, recht op inzage in jouw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. Om misbruik te voorkomen, kunnen we jou vragen om je te identificeren.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer je meer dan gemiddeld informatieverzoeken doet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Telan gebruikt alleen technische en functionele cookies op deze website en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Google Analytics
Om jouw ervaring op de website te verbeteren, gebruikt Telan Google Analytics om gebruiksstatistieken te verzamelen. Hiervoor worden cookies op jouw computer geplaatst. Google Analytics is ingesteld om jouw gegevens privacyvriendelijk te behandelen; jouw identiteit valt niet uit de verzamelde gegevens af te leiden.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019. Telan kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Mocht er iets onduidelijk zijn of heb je vragen, neem dan contact met ons op via T: (0416) 33 88 00 of via E: telan@telan.nl.